VOORWAARDEN IRIS SECURITY MANAGEMENT®

  1. Algemeen

  1. IRIS Security Management® is een cursus over een periode van 2 maanden.
  2. Na het actief en constructief deelnemen aan de 2-daagse basiscursus kan de deelnemer stoppen. Hij/zij ontvangt dan het IRIS® certificaat.
  3. Hierna kan men doorgaan en het het IRIS® diploma verwerven (zie § 4).
  4. Na het volgen van de cursus krijgt de deelnemer een gebruikslicentie. (zie § 6).
  5. Informatie over programma, data, cursusprijzen en aanmelding staan op de website of zijn te verkrijgen bij Bureau JonkerZwolle en de SOBA Security Academy.

   2. Aanmelding, toelating en deelname

  1. Men kan zich schriftelijk aanmelden via het online inschrijfformulier op de opleidingsportaal van SOBA of viahet inschrijfformulier van JonkerZwolle.
  2. Toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.
  3. De deelnemer krijgt per e-mail een schriftelijke bevestiging van zijn inschrijving.
  4. Het maximum aantal deelnemers voor de cursus is 14 personen.
  5. Bij overschrijding van dit maximum wordt een wachtlijst aangelegd.
  6. Als een plaats vrij komt kan degene die boven aan de wachtlijst staat deelnemen.
  7. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij  de volgende cursus.
  8. Bij onvoldoende deelname zal de cursus geen doorgang vinden; hierover wordt men tijdig schriftelijk geïnformeerd.
  9. De cursusleiding heeft het recht een cursist de toegang te weigeren.

   3. Betaling- en annuleringregeling

  1. De cursist verplicht zich het opleidingsbedrag vooraf te voldoen.
  2. Eerst na ontvangst hiervan kan men aan de opleiding/het examen deelnemen.
  3. Bij afzien van deelname zijn annuleringskosten verschuldigd.
  4. Bij annulering binnen 1 maand  voor de aanvang van de opleiding is 50% verschuldigd. Binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk om een vervanger te sturen.
  5. Bij eerdere annulering is het mogelijk uw deelname door te schuiven.
  6. De annulering dient schriftelijk te gebeuren.
  7. Bij tussentijds beëindigen van deelname blijft het hele bedrag verschuldigd.
  8. Wanneer de cursus door onvoldoende deelname geen doorgang vindt wordt het volledige bedrag terugbetaald.

   4. Cursus IRIS Security Management®

  1. Na de 2-daagse IRIS® basiscursus past de deelnemer de geleerde methodiek toe op een eigen praktijksituatie. Hiervan maakt men een kort werkstuk.
  2. Hiervoor ontvangt men tijdens de basiscursus de werkstukopdracht en het bijbehorend format dat gevolgd dient te worden.
  3. De deelnemer heeft recht op ondersteuning bij het maken van zijn werkstuk. Hiervoor kan hij contact opnemen met de docent.
  4. Voor de presentatie/examendag kan het conceptwerkstuk eenmalig voor (schriftelijk) commentaar voorgelegd worden aan de docent.
  5. Dit werkstuk wordt gepresenteerd en besproken op de 3e cursusdag en beoordeeld volgens de normen die horen bij de werkstukopdracht.
  6. Er zijn min. 2 beoordelaars: de docent(en) en/of een lid van de Commissie van Toezicht.
  7. Bij beoordeling van het werkstuk en de presentatie met een voldoende (een zes) of hoger ontvangt de deelnemer het IRIS® diploma.
  8. Bij een onvoldoende beoordeling kan de deelnemer zijn werkstuk verbeteren en  herexamen doen (zie § 5). .

   5. Reglement uitgesteld examen en herexamen

  1. Als de deelnemer niet deelneemt aan het examen op de voor hem/haar gereserveerde datum  kan men indien er een plaats beschikbaar is kosteloos deelnemen aan het examen van de volgende cursus.
  2. Als de deelnemer hiervoor in aanmerking wil komen moet hij/zij daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.
  3. Indien men daar geen gebruik van maakt ontvangt de deelnemer het IRIS® certificaat. Hiermee kan men zich ev. inschrijven voor een examen van een volgende opleiding. Hieraan zijn dan de gebruikelijke kosten verbonden.
  4. Deze condities gelden ook voor deelnemers die een herexamen willen doen.
  5. Er kan een verzoek ingediend worden voor een schriftelijk (her)examen.

   6. Auteursrechten, gebruikslicentie en aansprakelijkheid

  1. IRIS®, IRIS Security Management®, ISM® en het IRIS® logo zijn bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde merken en auteursrechtelijk beschermde methoden van Training & Adviesbureau JonkerZwolle. Alle rechten zijn aan dit bureau voorbehouden.
  2. Het aan de deelnemer ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag slechts worden gekopieerd en vermenigvuldigd onder de voorwaarden van de gebruikslicentie.
  3. De cursusleiding behoudt zich het recht voor wijzigingen m.b.t. het materiaal, de docent en in het programma aan te brengen.
  4. Na het volgen van de IRIS® basiscursus krijgt de deelnemer een persoonlijke gebruikslicentie. Hij/zij mag de bij 6.1. genoemde merknamen, logo en methodieken voor persoonlijk gebruik onder de hieronder genoemde voorwaarden toepassen.
  5. Personen die na de 2-daagse basiscursus het IRIS® certificaat hebben behaald hebben het recht de merknamen en methodieken toe te passen binnen de eigen organisatie.
  6. Personen die het IRIS® diploma hebben behaald hebben het recht de merknamen en methodieken toe te passen binnen en buiten de eigen organisatie.
  7. Bij gebruik van merknamen en methoden wordt steeds de bron van herkomst vermeld.
  8. Uitgesloten van de gebruikslicentie zijn opleidingen en cursussen voor het verkrijgen van het IRIS® diploma of -certificaat. Deze activiteiten blijven exclusief voorbehouden aan het Training & Adviesbureau JonkerZwolle en SOBA en door hen gecertificeerde trainers.
  9. De gebruiker vrijwaart Training & Adviesbureau JonkerZwolle voor enige aansprakelijkstelling of eis tot schadevergoeding welke direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik van de merknamen en methodieken zowel tijdens als na de cursus.
  10. De toestemming tot het gebruik van de merknamen en methodieken kan te allen tijde zonder enige schadevergoeding worden ingetrokken indien naar ons oordeel een onjuist of onrechtmatig gebruik van de merknamen en/of methodieken is gemaakt.

   7. Privacyverklaring

  1. JonkerZwolle en SOBA zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG en zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  2. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  3. De volgende persoonsgegevens verwerken wij: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, werkgegevens en studiegegevens.
  4. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, het afhandelen van uw betaling, het verwerken/archiveren van uw studieresultaten en voor het geven van relevante informatie.
  5. JonkerZwolle en SOBA bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  6. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  7. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  8. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen
  9. JonkerZwolle en SOBA nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  10. Als u vragen hebt en/of gebruik wilt maken van uw recht op privacy zoals hierboven omschreven neem dan contacttmet ons op.

   8. Commissie van Toezicht en Geschillen

  1. De kwaliteit van IRIS Security Management® wordt bewaakt door een Commissie van Toezicht.
  2. Zij bespreken jaarlijks de resultaten, de evaluaties en verbeterpunten.
  3. Wanneer tussen de cursist en de cursusleiding een geschil ontstaat kan de cursist schriftelijk beroep aantekenen bij de voorzitter van de Commissie.
  4. De voorzitter zal het beroepsschrift met een of meer leden van de Commissie  bespreken en zonodig voorleggen aan een in te stellen Beroepscommissie.
  5. De voorzitter zal schriftelijk de uitkomst van de behandeling van het beroepsschrift meedelen aan de cursist en de cursusleiding.